Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

Regulamin Rady Rodziców

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁ. ORKANA
W MARCINKOWICACH
 
§ 1
W szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców, a regulamin działalności Rady Rodziców uchwala sama Rada.
 
§ 2
Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. Zadaniem Rady Rodziców jest:
1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji  celów i zadań szkoły,
2. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad wydatkowania
    tych funduszy,
3. Zapewnienie rodzicom współdziałania z innymi organami szkoły oraz rzeczywistego wpływu na działalność
    szkoły, a mianowicie:
a/ znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie
b/ uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności
c/ znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
d/ wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły
 
                                      § 3
1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców
2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców danej klasy.
3.      Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „trójkę klasową rodziców”.
4.      Wszyscy członkowie „ trójek klasowych” tworzą Radę Rodziców szkoły:
a/ prezydium /zarząd/ Rady Rodziców szkoły                 
b/ komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców
5.      Prezydium Rady Rodziców składa się z 8 członów tj. przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz trzech członków Prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
6.      Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż pięciu.
 
 
§ 4
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 2 lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.
 
§ 5
Członkowie ,, trójek klasowych” z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad zostają zastąpieni przez członków „trójek klasowych” z klas nowo zorganizowanych.
 
§ 6
1.      Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu danego organu.
2.      Uchwały są protokołowane w książce protokołów Rady Rodziców. Za protokół i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady.
 
§ 7
1.      Wybory do Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym .
2.      Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
3.      Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% głosów oraz 1 głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
4.      Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5.      Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swym posiedzeniu.
 
§ 8
1.      Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
2.      Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, złożony do Prezydium Rady.
 
§ 9
1.      Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym. Na posiedzenia Prezydium zaprasza się dyrektora szkoły lub jego zastępcę i inne osoby.
2.      Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w książce protokołów Rady Rodziców, za które ponosi odpowiedzialność sekretarz Prezydium.
 
§ 10
Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców ,,trójek klasowych” lub wychowawców klas.
 
§ 11
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły, pochodzące ze składek rodziców oraz dochodów osiąganych przez Radę /np. działalności gospodarczej, wpłaty fundacji, imprezy/.
 
§ 12
1.      Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu Rady Rodziców.
2.      Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, to płci składkę tylko jedno dziecko.
3.      Prezydium może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawcy klas.
 
§ 13
1.      Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców.
2.      Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących ze składek oraz dochodów osiąganych przez Radę może być przeznaczona na:
a/ 30% wpłaconych składek klasowych wraca do dyspozycji samorządu klasowego /na cele klasowe/ w danym roku szkolnym,
b/ pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania w zakupie np. odzieży, podręczników itp.,
c/ dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
d/ nagrody rzeczowe lub finansowe dla wyróżniających się uczniów,
e/ dofinansowanie w zakupie środków dydaktycznych,
f/ dofinansowanie w budowie lub organizacji nowej pracowni, renowacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
 
 
§ 14
1.      W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Rada Rodziców może zapraszać na swoje zebrania, a Prezydium na swoje posiedzenia dyrektora szkoły lub zastępcę oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2.      W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
 
§ 15
Członkowie trójek klasowych, Prezydium Rady rodziców jak również członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
Odwołania dokonuje się w formie uchwały według procedury ustalonej w § 6 regulaminu.